Ugdymas

Nuoseklus ugdymas, apimantis skirtingų ugdymo pakopų integraciją nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo.

Kompleksinė pagalba iškilus mokymosi problemoms (psichologo konsultacijos, ugdymo specialistų pagalba).

Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene.

Kompleksinis įvairių gebėjimų (meninių, technologinių, loginių-matematinių, fizinių ir kt.) ir kompetencijų ugdymas.

Į ikimokyklinio ugdymo veiklas natūraliai integruotos profesionalių muzikos, dailės, anglų k. ir kt. pedagogų veiklos.

Emocinio ugdymo programa vykdoma remiantis „Kimochi“ sistema.

Vaikystė – pats svarbiausias asmenybės formavimosi etapas, lemiantis visą gyvenimą.
Tarptautine praktika ir mūsų patirtimi paremta ugdymo programa formuoja pamatus tolimesnei brandžios asmenybės raidai.

Ugdymo metodikos etapai:
1. Vaiko adaptacija ir elgesio stebėjimas.
2. Stipriųjų pusių, pomėgių, polinkių pažinimas.
3. Ugdymo metodų pritaikymas vaikui.
4. Ugdymo metodų korekcija.
5. Grįžtamasis ryšys tėvams.

Profesionaliai ugdydami kiekvieno vaiko stipriąsias savybes, padedame jam tapti laimingu žmogumi.

 Kiekvienas vaikas turi skirtingą prigimtį, kitokius gebėjimus, polinkius bei bendravimo būdą. Šiuos individualius išskirtinumus mes pamatome per atidų visų mažųjų stebėjimą, o vaiko įpročius, gyvenimo ritmą, charakterio savybes parenkame ir pritaikome jam geriausiai tinkančius ugdymo metodus. Taip nežlugdome, neformuojame, o skatiname vaiko natūralų smalsumą, žingeidumą, aplinkos tyrinėjimą ir aktyvią veiklą kitų vaikų kolektyve. Toks kelias veda prie mūsų filosofijos esmės: padedame vaikui tapti laimingu žmogumi.

Naudojame STREAM ugdymo kryptį su mąstymo metodų – žemėlapių taikymu bei Kimochi emociniu ugdymu.

,,Sokratus“ darželis dirba pagal STREAM ugdymo kryptį. STREAM – mokslas (Science), technologijos (Technology), inžinerija (Engineering), menas (Art), matematika (Math), skaitymas – kalba (Reading,). Į kiekvieną bendrą darželio savaitės temą yra integruojamos šios šešios STREAM sritys. Šių  sričių dėka vaikas turi galimybę atrasti, tyrinėti, patirti ir tokiu būdu pažinti įvairiapusišką pasaulį. STREAM ugdymas(is) vyksta nuolat – ir spontaniškoje, ir specialiai organizuotoje vaikų veikloje. Ankstyvame amžiuje šis ugdymas labai svarbus, nes per patirtį bei išgyvenimus plėtojasi vaiko socialinė ir emocinė sveikata, o STREAM praktinė veikla stiprina smulkiąją ir stambiąją motoriką.

,,Sokratus“ darželis turi STREAM laboratoriją. Tai stacionari tyrimų erdvė, kur vaikai kartu su pedagogu gali tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti. Tačiau STREAM ugdymo metu siekiama maksimaliai išnaudoti įvairias aplinkas taip pat ir gamtines, kultūrines, edukacines.

STREM ugdymo kryptis sudaro prielaidas įgyti visus ikimokyklinio amžiaus vaikų numatytus pasiekimus ir toliau sėkmingai ugdytis priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytas kompetencijas.

Ugdomoji veikla paįvairinama mąstymo metodų – žemėlapių taikymu.

Atlikti moksliniai tyrimai įrodė, kad taikant mąstymo metodikas, kiekvienas gali išmokti geriau mąstyti, o tokiu būdu yra pasiekiami aukštesni ugdymosi rezultatai. Siekiant lavinti vaikų mąstymą kartu į STREAM veiklas įtraukiami mąstymo įrankiai – mąstymo žemėlapiai. Mąstymo žemėlapiai – vaizdinis ugdymo(si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas. Įtraukiant mąstymo žemėlapius į ugdymo procesą vaikai turi galimybę veikti kartu, tai sustiprina vaikų mąstymą jų pačių mokymosi procese, skatina vaikus mąstyti kūrybiškai, neįprastai.

,,Kimochi“. Į ikimokyklinio ugdymo programą integruojama emocinio intelekto programa ,,Kimochi“. Ši programa padeda įgyti socialinių gebėjimų – užmezgant akių kontaktą, naudojant reikiamą balso toną, kūno kalbą, keičiantis vaidmenimis, klausant, kartojant pamokančias situacijas. Programos filosofija yra paremta penkiais pagrindiniais principais: kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSPARUS, ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS. Šios programos metu vaikai mokosi bendauti ir bendadarbiauti, atsiprašyti, dalintis ir įsitraukti, ugdosi konfliktų sprendimo įgūdžius. Mokosi savarankiškumo, spręsti problemas, pasitikėti savimi, būti atsakingam, įveikti neigiamus jausmus, savireguliacijos ir savikontrolės, kantrybės ir supratingumo.

 

 

 

 

Registruotis susitikimui

Laukiame vaikų nuo
1,5 metų amžiaus

Registruotis

x